ACTIVA-T

96 178 45 66

Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD) EL GÍNJOL COMUNICACIONS, CB (en endavant ALGEMESIWEB) vol posar en coneixement de l’usuari del lloc web www.algemesiweb.es (en endavant el lloc o lloc web) la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de les persones que voluntàriament utilitzen els serveis de ALGEMESIWEB a través de l’esmentat lloc web.

És responsabilitat de l’usuari llegir aquesta política de privacitat que s’entén acceptada expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web, registrar i / o utilitzar els serveis continguts en el mateix. Si esta política de privacitat fora substituïda per altres en tot o en part, aquestes noves polítiques s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada. Tanmateix, és responsabilitat de l’usuari del lloc web accedir a aquesta política de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s’incloguin ací, encara que es recomana que l’usuari accedeisca a la mateixa cada vegada que pretenga accedir o fer ús dels serveis i continguts del lloc web.

En cas que l’usuari no accepte aquesta política de privacitat o la que en el seu cas la substitueixca s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web, utilitzar els seus serveis, proporcionar dades i si escau abandonar.

Així mateix, l’usuari queda informat que aquesta política de privacitat és d’aplicació subsidiària de qualsevol altra o altres textos legals que sobre esta matèria s’estableixca amb caràcter especial i siguen comunicats a l’usuari sense caràcter limitatiu a través dels formularis i/o condicions dels serveis particulars, quedant les presents polítiques com complementàries de les anteriors en allò que no es contradigui.

S’informa a l’usuari que qualsevol tractament de dades personals, quedarà subjecte a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seua normativa complementària i de desenvolupament.

A estos efectes s’entén per dada de caràcter personal, qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables -incloent la dada del correu electrònic i/o l’adreça IP al cas en què identifiquin inequívocament els interessats- i per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comunique les seues dades de caràcter personal a través d’aquest lloc i/o els serveis disponibles al mateix tal com sense que aquesta enumeració s’entengui sense caràcter limitatiu, correu electrònic, emplenament de formularis de recollida de dades, creació de perfils, publicació d’imatges i altres continguts, i en general ús de qualsevol servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de les seves dades personals.

A) Identificació de la raó social del responsable del fitxer

ALGEMESIWEB informa a l’usuari del lloc web de l’existència d’un tractament i fitxer de dades personals, el responsable és EL GÍNJOL COMUNICACIONS, CB (ALGEMESÍWEB) amb domicili social al carrer Arquets, 1-7. Algemesí,  46680 València,  on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l’usuari comunica a l’entitat a través del lloc i altres canals de comunicació com correu postal, electrònic i telèfon.

B) Informació, finalitats del tractament de dades i consentiment de l’usuari

L’usuari que accedeix al lloc web de ALGEMESIWEB proporciona informació personal per a la utilització del lloc web, perquè voluntàriament ha decidit una navegació o ús personalitzat dels serveis.

Quan l’usuari no s’hagi registrat en aquest lloc web i faça una navegació anònima, en tot cas ha de tenir en compte i és informat que l’enviament d’un correu electrònic a ALGEMESIWEB així com la comunicació per l’usuari de qualsevol altra dada personals a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les dades personals per l’esmentada entitat.

La subscripció per l’usuari al servei de recepció de notícies i / o butlletins comporta la prestació del seu consentiment inequívoc a la recepció d’aquests continguts i / o publicitat o informació comercial relacionada amb ALGEMESIWEB.

L’ompliment per l’usuari de formularis de recollida de dades per a concursos comporta la prestació del seu consentiment inequívoc a la participació segons les bases i condicions publicades en relació als mateixos.

C) Identificació dels destinataris respecte dels quals ALGEMESIWEB tinga previst la realització de cessions o comunicacions de dades

ALGEMESIWEB durà a terme les comunicacions de dades que per raó de l’article 11 de la LOPD haja de realitzar per atendre les seues obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixca d’acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment i, si s’escau igualment, a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, jutges, ministeri fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

ALGEMESIWEB adverteix a l’usuari que esta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que recullga l’usuari a través d’aquest lloc web no tinguent cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que pugueren accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran-sense caràcter limitatiu-aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis: (i) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei. (ii) Serveis d’accés a l’esmentada xarxa. (iii) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades. (iv) Subministrament de continguts o informació.

Així mateix, ALGEMESIWEB no es fa responsable dels tractaments de dades que duguen a terme els tercers que establixen hiperenllaços amb ALGEMESIWEB ni d’aquells responsables a qui a través de hiperenllaços ALGEMESIWEB remet als usuaris del seu lloc web.

D) Segueix-nos a xarxes socials

ALGEMESIWEB posa en coneixement de l’usuari que està present en xarxes socials. El tractament de dades dels usuaris que es facen seguidors de les pàgines oficials de ALGEMESIWEB es regirà per les condicions que amb caràcter específic regulen el funcionament del servei.

En aquest sentit, s’informa a l’usuari que es posa a la seua disposició la possibilitat de seguir i fer-se fan d’ALGEMESIWEB a les diferents xarxes socials esmentades així com en qualsevol altres que s’indique a través d’aquest lloc web. Respecte dels serveis de xarxa social en què ALGEMESIWEB ha creat la seva pròpia pàgina oficial, s’ha previst en el lloc web la possibilitat que l’usuari marque sobre la icona de la xarxa social i directament accedeixca a la pàgina oficial creada per ALGEMESIWEB fent seguidor o fan de la mateixa. ALGEMESIWEB és responsable de l’administració d’aquestes pàgines sempre que siguen pàgines oficials i per tant hagen estat creades per ALGEMESIWEB. Tanmateix ALGEMESIWEB no es responsabilitza de les pàgines no oficials que tercers usuaris creuen en les xarxes socials. Per tant, es recomana a l’usuari que active l’opció de “Seguir” a través del lloc web www.algemesiweb.es

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials de pàgines oficials de ALGEMESIWEB, l’usuari podrà posar-se en contacte amb ALGEMESIWEB a través dels mitjans habilitats a este efecte.

E) Qualitat de les dades

S’adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seues dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si utilitza el correu electrònic , només pot incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l’usuari serà l’únic responsable davant qualsevol dany, directe i / o indirecte que cause a tercers o/a ALGEMESIWEB per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguen falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l’usuari que comunique les dades personals d’un tercer, respondrà davant este de l’obligació d’informació que estableix l’article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagen estat recollides del propi interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat.

F) Dades de menors d’edat o incapacitats

ALGEMESIWEB informa a l’usuari que si és menor de 14 anys queda prohibit el seu registre al lloc web.

Així mateix, s’informa a l’usuari que si és major de 14 anys i menor de 18 anys és recomanable que avise als seus pares o representants abans d’entrar al lloc web per tal que estos li expliquen la Política de Privacitat i participar amb ells de totes les possibilitats que ofereix el lloc web.

G) Exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel · lació de les dades

ALGEMESIWEB informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a ALGEMESIWEB a la següent adreça: (especificada baix de la pàgina)

A estos efectes, l’usuari haurà d’enviar a ALGEMESIWEB la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita  juntament amb una fotocòpia per les dues cares del DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat.

H) “Cookies”

Per assegurar que el lloc web està sent ben administrat i facilitar una millor navegació dins d’este, tant ALGEMESIWEB com el/s proveïdor(s) de serveis de web podran estar utilitzant “cookies” (breus arxius de text emmagatzemats en el navegador de l’usuari ).

Tant les “galetes” com els “web beacons” emmagatzemen informació personal tal com noms o adreces electròniques. La majoria de navegadors permeten als usuaris rebutjar les “cookies”. Cal esmentar que en circumstàncies específiques, l’accés pot ser denegat en certes parts del nostre lloc a aquells visitants i usuaris els navegadors no permeten l’ús de “cookies”.

I) Mesures de seguretat adoptades amb relació al tractament de les dades personals

ALGEMESIWEB informa a l’usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el RDLOPD, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers i tractaments que reuneixin les condicions que es determinen en l ‘esmentat reglament pel que fa a la seva integritat i seguretat i/a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment ALGEMESIWEB garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals de l’usuari i del deure de guardar.

K) Dades personals publicades en aquest lloc web

En relació amb les dades personals que puguen publicar en aquest lloc web, es posa en coneixement de l’usuari que aquestes dades formen part d’un o més tractaments de dades titularitat i responsabilitat de ALGEMESIWEB i es troben emparats per la LOPD.

Les dades personals publicades al lloc web poden consistir sense caràcter limitatiu en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, cognoms, adreça IP, adreça de postal i / o de correu electrònic, fotos, i qualssevol altres informacions. Per tant, totes les dades personals-incloses les imatges, vídeos, textos, dades i qualsevol altra informació que es publica en aquest lloc web sobre persones físiques identificades i / o identificables-només podran ser utilitzats per l’usuari del lloc web a la forma establerta en les polítiques d’ús del lloc web i privacitat, amb fins privats i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni fins comercials de qualsevol naturalesa, quedant expressament prohibit qualsevol ús diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i / o creació de bases de dades de persones i / o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el previ consentiment informat de l’usuari no és responsable ALGEMESIWEB dels usos que els tercers usuaris del lloc web efectuïn contravenint el que estableix aquesta clàusula.

L) Actualització de les polítiques

Ocasionalment, ALGEMESIWEB actualitzarà aquesta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web.

Qualsevol modificació d’aquesta política serà publicada i advertida en aquest lloc web i en la política mateixa, tenint en compte l’usuari que, el tractament de les dades que haja comunicat a ALGEMESIWEB es regirà per les polítiques i condicions del tractament de les dades vigents i publicades en el moment en què haja proporcionat les seves dades personals a les esmentades entitats sense perjudici de l’aplicació preferent dels textos legals específics a aquest efecte com ara textos informatius inserits en formularis de recollida de dades i condicions de serveis particulars.

En tot cas serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat publicades en el lloc web per tal de conèixer en tot moment l’última versió.

Es recorda a l’usuari que, l’accés a aquest lloc web, el registre en el lloc i / o l’ús dels seus serveis comporta l’acceptació expressa de l’usuari d’esta política de privacitat i tractament de dades personals, sent la seua responsabilitat la lectura de la mateixa. En cas que l’usuari no estigui d’acord haurà d’abstenir de navegar per aquest lloc web, registrar i / o utilitzar els serveis i continguts del lloc de manera que no es comuniquin les seves dades personals a ALGEMESIWEB, realitzant una navegació anònima.

M) Informació de contacte

S’informa a l’usuari que es rebrà amb agraïment els comentaris que l’usuari li pugui proporcionar en relació amb aquesta política de privacitat i protecció de dades personals. A estos efectes o per realitzar qualsevol consulta en relació amb la mateixa, l’usuari podrà posar-se en contacte amb ALGEMESIWEB tant per mitjans electrònics com mitjançant correu postal a les adreces que es mostren a continuació:

c / Arquets 1, pta. 7, Algemesí, 46680 València

Correu electrònic: redaccio@algemesiweb.es