ACTIVA-T

96 178 45 66

Política d’ús

A) Condicions Generals d’ús del lloc web

Els termes i condicions que més avant s’indiquen regulen l’accés i ús al lloc web www.algemesiweb.es (en endavant el present lloc web o el lloc web), l’explotació del qual gestiona i mitjançant el qual presta serveis a la societat de la informació , l’entitat EL GÍNJOL COMUNICACIONS, CB, (en endavant ALGEMESIWEB), amb CIF E98530645, domicili social al carrer Arquets, 1 – 7 ª. Algemesí, 46680 València

Dins de l’expressió “lloc o lloc web” es comprenen-amb caràcter delimitatiu però no limitador-les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i altres inclosos en el mateix, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible amb independència que siguen susceptibles o no de propietat intel·lectual d’acord al Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’accés al lloc implica que l’usuari visitant adquireixca una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir l’adequat gaudiment dels serveis generals, particulars i continguts que es troben en el mateix i que ALGEMESIWEB posa a disposició dels usuaris.

L’usuari visitant és conscient que l’accés i utilització dels serveis i continguts del lloc es realitza baix la seua única i exclusiva responsabilitat.

S’adquirix la condició d’usuari mitjançant l’accés al lloc web. L’usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars i/o per raó de la seua relació jurídica que el vincula a ALGEMESIWEB amb exclusió de qualsevol modalitat d’utilització posterior dels mateixos amb ànim de lucre o report d’algun benefici, directe o indirecte.

ALGEMESIWEB posa en coneixement de l’usuari les presents condicions generals d’ús, que es complementaran amb les condicions particulars que, si s’escau regulen determinats serveis o productes, les quals són acceptades expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web i/o la visualització dels continguts o utilització dels serveis inclosos al lloc web. Si aquestes condicions generals foren substituïdes per altres en tot o en part, aquestes noves condicions generals o, si escau les particulars, s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada. No obstant, l’usuari del lloc web haurà d’accedir a estes condicions generals-i les particulars dels serveis que utilitze-de forma periòdica per a conèixer les successives versions que s’incloguen ací, encara que es recomana que l’usuari accedixca a les mateixes cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts del lloc web.

En cas que l’usuari no accepte aquestes condicions generals o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que aquesta entitat determine, l’usuari haurà d’abstindres d’accedir al lloc web o si s’escau abandonar i cessar en el seu ús.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, al lloc web, sent conscient que Internet no és totalment segur.

 

B) Objecte del lloc web

Mitjançant l’accés al lloc, l’usuari podrà gaudir de l’ús de diversos continguts i serveis que s’han d’oferir per ALGEMESIWEB en les condicions que es determinin en cada cas.

Amb caràcter general els serveis i continguts oferts a través del lloc web estaran disponibles en Valencià sense perjudici de la possibilitat-a reserva d’ALGEMESIWEB- d’oferir els mateixos en la resta d’idiomes autonòmics i estalas oficials, així com en un altre idioma parlat en la Unió Europea .

ALGEMESIWEB podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut i serveis del lloc, així com les condicions d’ús i l’accés als continguts oferts i serveis prestats. En cada cas ALGEMESIWEB quan corresponga advertirà d’estos canvis en les corresponents condicions generals o particulars d’ús, així com en altres textos del web.

El cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l’accés al lloc web anirà a càrrec exclusivament de l’usuari.

 

C) Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari podrà:

 • Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del lloc disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars o la necessitat del previ registre respecte de serveis i continguts específics segons es determine en aquestes condicions generals o en les condicions particulars d’estos serveis.
 • Utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular.
 • L’usuari podrà descarregar una única còpia del lloc web per a la seua visualització “off-line” amb fins personals i no comercials.
 • Fer un ús correcte i lícit del lloc, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’usuari podrà:

 • Accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, amb fins lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma, l’accés als mateixos, en perjudici d’ALGEMESIWEB o de tercers.
 • Utilitzar els serveis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit d’ALGEMESIWEB.
 • Incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limitin únicament i exclusivament a l’accés a la pàgina principal del mateix.
 • Utilitzar els serveis i continguts oferits a través del lloc de forma contrària a les condicions generals d’ús i / o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta de usuaris.
 • Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés al lloc pels usuaris, així com dels hipervincles als serveis i continguts oferts per ALGEMESIWEB o per altres tercers a través del lloc web.
 • Emprar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguin provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el lloc web oa els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos, o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i / o serveis del lloc web.
 • Eliminar o modificar sigui com dels dispositius de protecció o identificació d’ ALGEMESIWEB o els seus legítims titulars que puguin contenir els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que ALGEMESIWEB o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel · lectual o industrial existent en aquest lloc web.
 • Incloure en llocs web de la seva responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat d’ALGEMESIWEB.
 • Reproduir totalment o parcialment el present lloc web en un altre lloc web diferent, no podrà realitzar emmarcats al present lloc o els llocs web accessibles a través del mateix que oculten o modifiquen-amb caràcter delimitatiu però no limitador-continguts, espais publicitaris i marques de ALGEMESIWEB o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.
 • Crear marcs dins d’un lloc web de la seua responsabilitat o propietat que reproduixquen la pàgina principal i / o les pàgines accessibles a través de la mateixa, corresponents a aquest lloc web sense la prèvia autorització de ALGEMESIWEB.
 • Incloure en un lloc web de la seua responsabilitat o propietat un hipervincle que genere una finestra o sessió del programari de navegació emprat per un usuari del seu lloc web, en què s’incloguin marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat i a través del qual es mostre la pàgina web principal o les pàgines accessibles d’aquest lloc web.
 • Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobi subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.
 • Realitzar qualsevol acció que supose la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant que supose la modificació o alteració, de tot o part dels continguts i serveis del lloc o l’explotació econòmica dels mateixos, sense l’autorització prèvia i per escrit d’ALGEMESIWEB o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiga sobre els serveis o continguts del lloc web i fora de perill del que disposa estes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un servei i/o contingut existent en el lloc web.

D) Drets i obligacions d’ALGEMESIWEB

ALGEMESIWEB es reserva els següents drets:

 • Modificar les condicions d’accés al lloc, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc web.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l’exigència d’un preu o altres requisits per a l’accés a determinats serveis i/o continguts.
 • Limitar, excloure o condicionar l’accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc pels mateixos conforme a les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.
 • Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut, sense dret a indemnització, quan la seva utilització pels usuaris merita il·lícit o contrari a l’establert en les condicions que el regulen, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut destinat als usuaris del lloc web.
 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferits a través del lloc, sense necessitat de preavís, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.
 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets de ALGEMESIWEB com de tercers que presten els seus serveis o continguts a través del lloc, sempre que siga procedent.
 • Exigir la indemnització que puga derivar per l’ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del lloc.

 

E) Exempció i limitació de responsabilitat d’ALGEMESIWEB

ALGEMESIWEB queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els següents casos:

 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual s’accedeix a aquest lloc web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l’usuari.
 • Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels serveis i/o continguts en el mateix, quan això es dega a: (i) bé a interrupció del servei per manteniment tècnic de la web, (ii) bé a una causa aliena a l’àmbit de control de ALGEMESIWEB ja provinga directament o indirectament d’aquesta.
 • ALGEMESIWEB no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d’accés als mateixos, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els següents serveis al públic: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei (ii) serveis d’accés a la esmentada xarxa (iii) Serveis d’emmagatzematge o allotjament de dades (iv) subministrament de continguts o informació (v) servei de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris (vi) publicació d’enllaços a continguts o instruments de recerca.
 • ALGEMESIWEB, en cap moment, assumeix responsabilitat pels danys o perjudicis que pugueren causar la informació, continguts, productes i serveis-amb caràcter delimitatiu però no limitador-prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens a ALGEMESIWEB-inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació-a través d’un lloc web al qual puga accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.
 • Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a ALGEMESIWEB, així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.
 • De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari a fi de poder accedir al lloc i als seus serveis i / o continguts.
 • ALGEMESIWEB, no serà responsable dels retards o fallades que es produeixen en l’accés i / o funcionament dels serveis i / o continguts del lloc web, a causa d’un cas de força major. “Cas de força major” significarà totes aquelles causes que no hagin pogut preveure, o que encara previstes foren inevitables, i que donen com a resultat l’incompliment de qualsevol de les seues obligacions. Entre elles, però no de forma limitada, les vagues, tant dels seus propis treballadors com de treballadors aliens, insurreccions o revoltes, així com normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, guerres, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.
 • L’usuari del lloc respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a ALGEMESIWEB directament o indirectament, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeix la utilització del lloc.

F) Propietat intel · lectual i industrial

L’usuari coneix que els continguts i serveis ofertats a través del lloc-incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html de la mateixa, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador-es troben protegits per les lleis de propietat intel · lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’aquest lloc correspon a ALGEMESIWEB i/o terceres entitats.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat d’ ALGEMESIWEB o, si escau, de terceres entitats, i es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través del lloc no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel· lectual i industrial per ALGEMESIWEB i/o els seus tercers legítims titulars.

En cap cas, l’usuari podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en el lloc que no siga exclusivament personal, fora de perill de les excepcions determinades en aquestes condicions generals d’ús d’este lloc o en les condicions particulars que ALGEMESIWEB tinga a bé establir per regular l’ús d’un determinat servei i/o contingut ofertat a través del lloc web.

Cap apartat d’aquest lloc web pot ser reproduït, distribuït, transmès, copiat, comunicat públicament, transformat, en tot o en part mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent el fotocopiat, gravació o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge de informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s’invente en el futur, sense consentiment d’ALGEMESIWEB . La utilització, baix qualsevol modalitat, de tot o part del contingut del lloc queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia d’ALGEMESIWEB i/o tercers titulars legítims i l’acceptació de la corresponent llicència, si escau, excepte per el que disposa respecte d’els drets reconeguts i concedits a l’usuari en aquestes condicions generals o el que així es determine en les condicions particulars que ALGEMESIWEB tinga a bé establir per regular l’ús d’un determinat servei i / o contingut oferit a través del lloc web.

Si l’actuació o omissió culpable o negligent directament o indirectament imputable a l’usuari del lloc web que origine la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de ALGEMESIWEB o de tercers-existeixca o no benefici per al mateix-originarà a ALGEMESIWEB danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, pleit o procediment, siga civil, penal o administratiu, ALGEMESIWEB tindrà dret a dirigir-se contra l’usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualsevol quantitats indemnitzatòries, incloent-a títol enunciatiu i no limitadors-danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seua reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què puga ser perjudicada ALGEMESIWEB, les costes judicials i l’import de la defensa en qualsevol procés en què pugues resultar demandada ALGEMESIWEB per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d’exercir qualsevol altres accions que en dret li corresponga.

 

 G) Hiperenllaços

L’ús d’hiperenllaços a aquest lloc web únicament és autoritzat per ALGEMESIWEB sempre que l’hiperenllaç es realitze en els termes previstos en les presents condicions:

 • L’enllaç s’ha de dur a terme sense portar a la confusió dels usuaris de la web i titularitat de la mateixa, de manera que es prohibeix carregar qualsevol pàgina pertanyent al present lloc web en una de les seccions d’una altra pàgina web dividida en marcs, de manera que provoque una distorsió en la presentació d’aquest lloc web induint a la confusió dels usuaris d’Internet (“framing”).
 • Així mateix es prohibeix explícitament la creació d’un entorn o barra de navegació sobre les pàgines que componen aquest lloc.
 • Aspecte de l’enllaç: l’hiperenllaç només pot consistir en un text. Per a l’ús de gràfics o logotips s’ha d’obtenir prèviament una llicència d’ús dels gràfics o logotips d’ALGEMESIWEB . En tot cas, el text ha d’expressar rotundament que enllaça amb el present lloc web. Amb caràcter general, l’aspecte, l’efecte visual, la ubicació i, en general, les característiques de l’hiperenllaç hauran evidenciar que aquest condueix al lloc web de ALGEMESIWEB i que aquest és independent i no està unit per una relació, ni de col·laboració, associació, patrocini, laboral ni de cap altre tipus, a la pàgina web que conté l’hiperenllaç.
 • Qualsevol pàgina web que contingui un enllaç al lloc web d’ALGEMESIWEB , ha de respectar ineludiblement estes Condicions Generals d’Ús, caracteritzar-se per ser hiperenllaços lleials i lícits i complir qualsevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades.
 • El lloc web en què s’estableix l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris o lesius de drets de tercers i estan prohibits els enllaços a aquest lloc web en pàgines web amb continguts, al·lusions o orientació contraris o no compatibles amb els que inspiren el lloc web d’ALGEMESIWEB‘.

 

H) Espais de participació dels usuaris

A través d’aquest lloc es posa a disposició dels usuaris espais i eines de participació per a intercanvi d’opinions entre els usuaris. Mitjançant aquestes eines i espais l’usuari pot:

 • Disposar d’un espai propi, on s’ha d’identificar amb el seu nom real o el seu identificador d’usuari (nick) associat a un compte d’usuari, si l’usuari així ho vol, una imatge (avatar) que li representarà de manera visual en els diferents espais de participació del lloc.
 • Realitzar comentaris que seran públics i podran consultar juntament amb els d’altres usuaris.

En tot cas l’usuari ha de respectar normes de bon comportament, respecte i ètica i sense caràcter limitatiu, les següents normes per a la publicació de continguts:

 • No fer manifestacions que fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats.
 • Incloure missatges que continguin spam ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin a veure amb el motiu de la conversa.
 • Realitzar atacs personals difamatoris ni amb amenaces.

L’usuari serà responsable de la totalitat de les manifestacions que realitzi en el lloc. A aquests efectes, ALGEMESIWEB declina expressament qualsevol responsabilitat derivada dels continguts allotjats pels usuaris, sense perjudici de tot això adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possible activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant expressament la possibilitat d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari els continguts puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats. Per tant, ALGEMESIWEB es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat en els espais de participació.

ALGEMESIWEB adverteix que els missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb la línia editorial de ALGEMESIWEB .

ALGEMESIWEB no es fa responsable de  les opinions dels seus col·laboradors i usuaris del web.

 

I) Protecció de dades personals

ALGEMESIWEB garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD). Les dades personals recollides a través del lloc web seran incorporades a un o diversos tractaments o fitxers responsabilitat de  EL GÍNJOL COMUNICACIONS, CB, (ALGEMESIWEB ) amb domicili al carrer Arquets 2, pta. 7, Algemesí, 46680 València. A estos efectes, ALGEMESIWEB proporcionará als usuaris, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, informació sobre el contingut del tractament d’acord amb l’article 5 de la LOPD sense perjudici de la possibilitat de l’usuari d’accedir a la Política de Privacitat. La informació anterior permetrà a l’usuari, en els casos que preveu la legislació vigent, atorgar el seu consentiment informat, específic i inequívoc per tal que ALGEMESIWEB procedeixca al tractament de les seues dades personals.
J) Durada

L’accés, els continguts i serveis oferits a través del lloc tenen, en principi, una durada indefinida. ALGEMESIWEB, però, està autoritzat per donar per acabat o suspendre l’accés, els serveis i / o continguts del mateix en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en aquestes Condicions Generals o, si escau, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.

 

K) Acord complet

Aquestes condicions generals i les particulars que, si s’escau s’estableixen contenen totes les condicions convingudes per les parts amb relació a fi de les mateixes i es consideraran com inexistents qualsevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a aquestes condicions amb relació a fi de les mateixes.

El fet que ALGEMESIWEB no exigeixca en un moment determinat el respecte d’alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web , no pot ser interpretat per l’usuari com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment.

L) Nul·litat i anul·labilitat

En el cas que qualsevol clàusula d’estes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i/o contingut, resulte anul·lable o nul·la, en la totalitat o en part, aquesta nul·litat o anul·labilitat no afectarà a la validesa d’altres clàusules de les mateixes, les quals romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legui la seua nul·litat o anul·labilitat prove que sense la clàusula que resultarà nul·la o anul·lable no podran complir-se els fins perseguits per les presents Condicions.

M) Legislació

Estes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

 

N) jurisdiccional

Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, es sotmeten per a la resolució de quants litigis pugueren derivar als jutjats i tribunals d’Alzira.